Meningen med livet, reinkarnation, karmas lag – buddhism hinduism

I denna text diskuteras meningen med livet, reinkarnation och karmas lag kortfattat ur hinduistiskt respektive buddistiskt perspektiv. Kan även vara intressant att jämföra med andra verk som diskuterar meningen med livet.

Hinduism

Meningen med livet i hinduism (purusartha) har tre ”jordnära” delar och en slutgiltig/ultimat del.

De tre jordnära delarna är tillämpbara/möjliga mål för alla, den slutgiltiga delen finns där för alla, men är framförallt tillämpbar för den som avser ”gå hela vägen” i sin livsåskådning.

De tre jordnära delarna är dharma (etik/plikt), artha (framgång/materiell överlevnad) och kama (njutning/tillfredsställelse). Den slutgiltiga delen är moksha (frigörelse/självinsikt).

Dharma innebär rättigheter, skyldigheter, riter och annat som skapar en etisk ram för hur man ska leva, tanken är att man ingår i ett större system där man behöver ta hänsyn till annat/andra i sitt handlande.

Artha avser ens praktiska vardag, att ”få mat på bordet” och annat av materiell natur.

Kama innebär olika former av njutning, det kan vara konst/estetik, bekräftelse/uppskattning, fysisk närhet etc.

Moksha har lite olika innebörd beroende på vilken skola av hinduism man utgår ifrån. Antingen betyder det frihet från cykeln av död och återfödelse (samsara) – eller så betyder det insikt i ens egen natur och frihet från okunskap om sig själv i detta livet.

Men, detta är det luriga, man behöver balansera mellan dessa mål! Här träder karmas lag och reinkarnation in – beroende på hur väl man balanserar t.ex. etik med njutning eller materialism med strävan efter frigörelse så genereras karma som bestämmer vilken roll man kommer ta i sitt nästa liv och möjligheten att nå moksha. Det finns omfattande diskussion om hur man kan/ska väga de olika målen inom hinduistisk litteratur. Vidare läsning

Buddhism

Medan hinduismen har flera mål har buddhismen endast ett – upplysning/frigörelse. Buddha brukar ibland liknas vid en doktor där han diagnostiserar problemet i livet som olycka/onöjdhet – vilket förklaras utförligt i ”de fyra ädla sanningarna”. Botemedlet ges i ”den åttafaldiga vägen” vilket är ett ramverk med idéer för att nå upplysning. Detta är grunden för all buddhism. Beroende på tradition tillkommer dock ytterligare faktorer gällande upplysning. Det finns två huvudsakliga buddhistiska traditioner; theravada och mahayana.

Theravada

Theravada betyder ”de äldres väg” och anses ligga närmast buddhas ursprungslära. Inom theravada buddhism är den huvudsakliga synen att man behöver vara munk för att uppfylla den åttafaldiga vägen och nå upplysning. ”Vanliga” människor har alltså små möjligheter att nå upplysning, det bästa man kan göra i ett sådant fall är att samla karma genom goda gärningar och stöd till munkar, därmed hoppas på återfödelse som munk. Även om både buddhism och hinduism diskuterar reinkarnation finns det viktiga skillnader. T.ex. är tanken inom buddhism (till skillnad från hinduism) att det inte finns någon enhetlig ”själ” eller ”identitet” som överförs från liv till liv, efter döden återgår man till en enhetlig ”ström” eller ”flöde” av liv/varande varifrån existenser hela tiden produceras och smälts in beroende på summan av karma i världen. Denna buddistiska syn liknar taoismens flödestanke.

Mahayana

Mahayana betyder ”stora vagnen”, anledningen är att möjligheten att nå upplysning även som ”vanlig” människa finns. Man betonar även att målet är upplysning ”för alla”, inte bara en själv. Det finns flera undergrupper inom mahayana med olika syn på hur det går till. En sådan välkänd undergrupp är zen buddhism. Zen betyder meditation – att vara meditativ i vardagen och kunna förhålla sig till världen utan språk/bedömning är centralt. Inom zen talar man om ”plötslig upplysning” och vissa menar att varje stund man lyckas vara meditativ/närvarande i vardagen så är man upplyst. En annan undergrupp är ”rent land” buddhism, denna form har fokus på hängivelse och liknar på det sättet kristendom/islam/judendom. Tanken är att genom att endast kontinuerligt under sitt liv repetera ett mantra tillägnat en annan buddha (Amithaba) återföds man i ett ”rent land” där man är upplyst. Vidare läsning.

Boka in dig på ett filosofiskt samtal för att få ett bollplank och fler perspektiv från buddhism/hinduism/österländsk filosofi. Du behöver inte ha några förkunskaper och det är möjligt i hela landet. Det är gratis att prova på. Läs mer om hur ett samtal går till HÄR.

meningen-livet-reinkarnation-karmas-lag-hinduism-buddhism

Kommentera